Business Consultant

تا ۳۰۰ درصد رشد در یکسال با مشاوره های مدیریتی برای کسب و کارها
در تمامی حوزه های کسب و کار

نیلوفر رزم‌ پا

مدیران موفق هیچگاه از رشد دست نمی‌کشند

ارتقاء مهارت های مدیریتی با تکیه بر آموزش ها و مشاوره های کسب و کار

OUR Customer

جوتن

جوتن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ژون کافه

ژون کافه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

گیوا

گیوا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

فارسیران

فارسیران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

اولکا

اولکا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ریل‌اوما

ریل‌اوما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

SSPN

SSPN

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

برج و بارو

برج و بارو

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

چرم حکمت

چرم حکمت

چرم حکمت

نیلوفر رزم‌پا مشاور کسب و کار

- مهندس صنایع گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم.
- کارشناسی ارشد MBA.
- دانش آموخته روانشناسی رفتار متقابل.
- دانش آموخته روانشناسی بر پایه طرحواره.
- دانش آموخته روانشناسی بر پایه گشتالت توسط دکتر امیر عسگری.
- مسلط به فنون مذاکره و فروش.
- پیاده سازی سیستم سازی کسب و کار.
- مسلط به ایجاد و توسعه برند.
- دانش آموخته استراتژی های نوین بازاریابی و افزایش فروش توسط مایکل لیندر.
- دانش آموخته دوره مذاکره و فروش (کراوات سرخ) توسط استاد علی حاتمی.
- مشاوره کسب و کار از سال ۱۳۹۷.

نیلوفر رزم‌ پا

مشاور کسب و کار کیست؟

مشاوران کسب و کار شیوه های سازمانی را تجزیه و تحلیل می کنند، نقاط ضعف را شناسایی می کنند و راه حل هایی را پیشنهاد می کنند. مشاوران کسب و کار اغلب در زمینه های خاصی مانند بازاریابی، منابع انسانی، مدیریت، مهندسی یا امور مالی تخصص دارند و در مورد آن موضوع مشاوره تخصصی ارائه می دهند.

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار

ما با تجربه‌ای عمیق در زمینه کسب و کار، به کمک کسب و کارهای کوچک در تعیین استراتژی‌ها، مدیریت عملکرد، بهبود فرآیندها و اجرای بهتر راهکارهای مؤثر کمک می‌کنیم.

استراتژی مارکتینگ

استراتژی مارکتینگ

با تکیه بر دانش و تجربه در زمینه مارکتینگ، ما به کسب و کارها کمک می‌کنیم تا استراتژی‌های مارکتینگ مناسبی را ایجاد کنند. این شامل تحلیل بازار، تعیین نیازهای مشتریان، تعیین جایگاه رقابتی و برندسازی موثر و... می‌شود.

توسعه برند و هویت تجاری

توسعه برند و هویت تجاری

ما به کسب و کار شما در ساخت و تقویت هویت برند خود کمک می‌کنیم. از نوع لوگو و شناسنامه تا تعیین نوع محتوا و سبک ارتباطات. ما به کسب و کارها در ساختن شناساننده یکتا کمک می‌کنیم.

مربیگری و آموزش کسب و کار

مربیگری و آموزش کسب و کار

کارشناسان ما می‌توانند به عنوان یک مربی تخصصی کسب و کار عمل کنند و به کارآفرینان کمک کنند تا مهارت‌های لازم برای مدیریت و رشد کسب و کار را تقویت کنند.

تحلیل داده‌ها و بهبود عملکرد

تحلیل داده‌ها و بهبود عملکرد

با استفاده از تحلیل داده‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد، به کسب و کارها کمک می‌کنیم تا مشکلات و فرصت‌های را شناسایی و اقدامات مناسبی را انجام دهند.

استراتژی رشد و توسعه

استراتژی رشد و توسعه

با مشاوره در زمینه‌های افزایش فروش، گسترش بازار، ورود به بازارهای جدید و توسعه محصولات، به کسب و کارها کمک می‌کنیم تا مسیری پایدار برای رشد و توسعه خود را طراحی کنند.

کشف بازار جدید

کشف بازار جدید

ما به شما در کشف بازارهای جدید با پتانسیل بالا و درک نیاز مشتری کمک میکنیم

تشکیل شبکه و همکاری با بیزینس‌های مشابه

تشکیل شبکه و همکاری با بیزینس‌های مشابه

ما به بیزینس‌ها کمک می‌کنیم تا با کسب و کارهای مکمل، همکاری‌های استراتژیک ایجاد کنند. این می‌تواند شامل تبادل منافع، توصیه مشتریان، تقسیم کارها و منابع، و حتی ترتیب جلسات شبکه‌سازی باشد.

تبلیغات و ارتباطات مشتریان

تبلیغات و ارتباطات مشتریان

استراتژی‌های تبلیغاتی مناسبی را برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی ایجاد کنید. این شامل تعیین کانال‌های ارتباطی مناسب، ایجاد محتوای جذاب و انجام کمپین‌های تبلیغاتی مؤثر می‌شود.

۹۷%+

رضایت مشتری

۶+

سال تجربه

۱۶۴+

ارئه مشاوره موفق

۵+

سال مشاوره

"سریع ترین راه برای سه برابر کردن موفقیت این است که سرمایه گذاری خود را در توسعه شخصی دو برابر کنید."

رابین شارما

None